Historia Koła

hist1Dzieje Koła Łowieckiego nr 4 KNIEJA w Orchowie  są odbiciem historii  Polskiego Związku Łowieckiego. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, równolegle z odbudową gospodarki narodowej ze zniszczeń wojennych grono myśliwych oraz dzierżawców obwodów łowieckich w okolicy Bydgoszczy, postanowiło zespolić się w stowarzyszenie i gospodarować wspólnie na dzierżawionych terenach. W dniu 8 sierpnia 1946 roku w mieszkaniu jednego z inicjatorów mecenasa Tydelskiego w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie myśliwych, w czasie którego postanowiono utworzyć społeczną organizację pod nazwą Towarzystwo Łowieckie „Szarak” z siedzibą w Bydgoszczy. Towarzystwo Łowieckie „Szarak” połączyło się z Kołem Łowieckim „Zlot” przy Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli tworząc bardzo silny zespół z 26-cioma rewirami w terenie 6-ciu powiatów pozostając przy nazwie Towarzystwo „Szarak”. W 1954 roku nastąpił podział kraju na obwody łowieckie: polne, polno-leśne i leśne wielkości 3-10 tys.hektarów przekazane  w dzierżawę na okresy 10-letnie. Stworzyło to podstawy do prowadzenia prawidłowej gospodaki hodowlano-łowieckiej.

hist2Koło „Szarak” będąc znanym i mocnym zrzeszeniem uzyskał bardzo ciekawe przyrodniczo obwody łowieckie: Wiskitno-Wierzchucin Królewski powiat Bydgoszcz, Zarośla-2 leśnictwa w Borach Tucholskich i Bożejewice. Ostatni obwód, na osobiste polecenie ówczesnego Ministra Rolnictwa i Leśnictwa Jana Dąb-Kocioła, przemienowano na obwód Orchowo w powiecie Mogilno. Pierwszym członkiem Koła z terenu obwodu był miejscowy leśniczy Stanisław Wesołek.W 1971 roku Lasy Państwowe przekazały kołom łowieckim prowadzenie gospodarki łowieckiej w lasach. Potrzeby organizacyjne  wynikające z  prowadzenia gospodarki łowieckiej wymusiły podział organizacyjny i terenowy koła. 12 członków objęło obwód Wierzuchcin Królewski tworząc nowe koło o nazwie ,,Od nowa”, a 19-tu pozostało przy obwodzie Orchowo i przy kole „Szarak” z siedzibą w Bydgoszczy. Po podziale kraju na nowe województwa Koło przeniosło w 1975 roku siedzibę z Bydgoszczy do Orchowa, a w 1980 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę na Koło Łowieckie „Knieja” w Orchowie. Od 1975 roku nastąpił wzrost ilości członków koła zamieszkałych na terenie dzierżawionego obwodu. Zwiększyła się efektywność działalności łowieckiej zarówno pod względem gospodarczym jak i społecznym. Pierwszym łowczym z terenu obwodu został w roku 1975 gajowy – Władysław Majewski.

hist3W tamtych latach pozyskiwano corocznie setki sztuk zwierzyny drobnej i grubej. W wyniku prowadzonej w latach 1970 – 1980 melioracji gruntów likwidacji uległo wiele oczek wodnych i remiz śródpolnych. Spowodowało to  zmniejszenie ilości  miejsc bytowania ptactwa wodnego. Postępujące w rolnictwie zmiany związane z unowocześnianiem technologii produkcji (mechanizacja i chemizacja) oraz wzrost ilości pojazdów na drogach publicznych spowodował bardzo duży spadek populacji innej zwierzyny drobnej, przede wszystkim zajęcy, dzikich królików, bażantów, kuropatw i kaczek.

Obecnie Koło dzierżawi obwód o powierzchni 7922 ha, w tym 5606 ha pól , 1816 ha lasów , 500 ha wód. Według inwentaryzacji przeprowadzonej w marcu 2001 r w obwodzie stwierdzono następującą liczebność zwierzyny:

 • jeleni – 31 szt.

 • saren – 235 szt.

 • dzików – 55 szt.

 • danieli – 10 szt.

 • zajęcy – 20 szt.

 • bażantów – 100 szt.

 • kuropatw – 50 szt.

 • lisów – 100 szt.

 • borsuków – 10 szt.

 Corocznie pozyskuje się około:

 • jeleni – 15 szt.

 • saren – 55 szt.

 • dzików – 30 szt.

 • gęsi – 5 szt.

 • kaczek – 30 szt.

 • lisów – 65 szt.

hist4Od roku 1978 nasze Koło organizuje polowania dewizowe dla myśliwych zagranicznych, głownie na zwierzynę grubą  (jelenie, sarny – rogacze i dziki).

W roku 2000 zasiedlono łowisko 7 danielami. W 2001 roku wybudowano wolierę dla 160 sztuk bażantów, które introdukuje sie w dzierżawionym obwodzie.

Koło współpracuje bardzo intensywnie z miejscowymi rolnikami w zakresie ochrony upraw rolnych, szacowania szkód łowieckich i wypłat odszkodowań . Każdego roku, w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych, myśliwi dokarmiają zwierzynę wywożąc do lasu znaczne ilości karmy.

W 1996 roku na dzierżawionej z Urzędu Gminy żwirowni o powierzchni 2,4 ha rozpoczęto budowę  strzelnicy myśliwskiej, która w 2000 r uzyskała stosowny atest . Obecnie strzelnica jest własnością kołową. Ostatnio Koło zakupiło dzierżawioną działkę w Słowikowie i przystąpiło do rozbudowy stanicy myśliwskiej tzw. Szarakówki. Nasi myśliwi kultywują tradycję polowania hubertowskiego połączonego z mszą hubertowską w urokliwych miejscach w lesie.

Od stycznia 1997 roku, w którym obchodzono 50-lecie istnienia Kniei, Koło posiada sztandar, który towarzyszy myśliwym we wszystkich uroczystych chwilach i reprezentuje Koło w uroczystościach kościelnych i cywilnych.